Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πρακτικές, δράσεις και μελλοντικά σχέδια


Η Ορφεύς Βεϊνόγλου, σκοπεύοντας να συμβάλλει ενεργά στη μείωση των αρνητικών συνεπειών των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της, επενδύει σε πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης,  που εστιάζουν:

 • - Στο Περιβάλλον
 • - Στην Κοινωνία
 • - Στους Ανθρώπους μας
 • - Στην Αγορά(Πελάτες & Προμηθευτές)
 •  

Παράλληλα με την εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων στη λειτουργία της, η Ορφεύς Βεϊνόγλου έχει αναπτύξει ένα τριετές πλάνο βιωσιμότητας, που περιλαμβάνει μια ποικιλία ενεργειών που στοχεύουν στην αντιστάθμιση των εκπομπών CO2, όπως:

 • - Συστηματικές εκπαιδεύσεις που εστιάζουν στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των ανθρώπων μας
 • - Εθελοντικές δραστηριότητες(δενδροφύτευση, καθαρισμός ακτών κ.ά)
 • - Ανανέωση / αναβάθμιση του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τις δραστηριότητες της εταιρίας σε εξοπλισμό φιλικό προς το περιβάλλον, κτλ.

Στα πλαίσια της μέτρησης των περιβαλλοντικών και ενεργειακών μας επιδόσεων, παρακολουθούμε μία σειρά δεικτών (KPIs), όπως:

 • - Ενεργειακή κατανάλωση
 • Κατανάλωση καυσίμων
 • - Κατανάλωση νερού
 • - Κατανάλωση υλικών συσκευασίας
 • - Εκπομπές CO2
 • - Ανακύκλωση αποβλήτων

Η Ορφεύς Βεϊνόγλου ως εργοδότης παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους, ασφαλές περιβάλλον εργασίας για το προσωπικό μας και σέβεται όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.

Δεσμευόμαστε να ασκούμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας με νόμιμοηθικό και επαγγελματικό τρόπο, λειτουργώντας με ειλικρίνειαακεραιότητα και διαφάνεια.

Συμμετέχουμε σε πληθώρα φιλανθρωπικών δράσεων, όπως δωρεές, επιχορηγήσεις, παροχή υπηρεσιών δωρεάν κ.ά., υποστηρίζοντας την τοπική κοινωνία.