ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Security and Quality certificates
ISO 9001:2008

Το ISO 9001 είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που πιστοποιεί ότι η εταιρεία έχει ενσωματώσει επαρκείς πολιτικές και διαδικασίες για να διασφαλιστεί ότι πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου (9001) και με αυτόν τον τρόπο, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών και άλλων ενδιαφερομένων μερών.

Το ISO 9001 δεν πιστοποιεί την ποιότητα προϊόντος ή υπηρεσίας, αλλά είναι ένα εργαλείο διαχείρισης που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό προβλημάτων ή/και τα πιθανά προβλήματα στην παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών.

Οι έλεγχοι ISO διενεργούνται από ανεξάρτητους οργανισμούς πιστοποίησης. Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ συνεργάζεται με τη Lloyds Register Ελλάδας.

MD DY8d/1348 (Elefsina)

Το πιστοποιητικό DY8d/1348 αποτελεί προαπαιτούμενο στην ελληνική αγορά για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Η ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε. είναι ο Ελληνικός Κοινοποιημένος Οργανισμός για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Lloyds Register Ελλάδος είναι ένας καταχωρημένος φορέας στην Ελλάδα που επιτρέπεται να εκδίδει τέτοια πιστοποιητικά έπειτα από επιτυχημένη επιτόπια εκτίμηση της αιτούσας εταιρείας από έναν από τους πιστοποιημένους ελεγκτές τους.

FIDI - FAIM

Η FIDI είναι η Διεθνής Ομοσπονδία Εταιρειών μεταφοράς Οικιακών Αγαθών.

Το FAIM είναι το πιστοποιητικό ποιότητας που εκδίδεται από την FIDI και σημαίνει Διαπιστευμένος Διεθνής Διακινητής FIDI.

Όλα τα μέλη FIDI πρέπει να είναι πιστοποιημένα με FAIM. Προκειμένου να επιτευχθεί Πιστοποίηση FAIM, τα μέλη εξετάζονται για τη χρηματοπιστωτική τους σταθερότητα, καθώς και την ποιότητα των εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού) και υπηρεσιών. Κάθε μέλος υπόκειται σε επιτόπιο έλεγχο κάθε 3 χρόνια.

Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ λαμβάνει παραδοσιακά εξαιρετική βαθμολογία ελέγχου.
Οι έλεγχοι FAIM εκτελούνται αυτήν την περίοδο από την Ernst & Young.

TAPA

Το TAPA σημαίνει Transported Assets Protection Association [Οργάνωση Προστασίας Μεταφερόμενων Αγαθών] και εκδίδει πιστοποιητικά τα οποία επαληθεύουν τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζουν τα μέλη της.

Υπάρχουν 2 είδη πιστοποιητικού που εκδίδει η ΤΑΡΑ:
FSR = Freight Security Requirements &
TSR = Trucking Security Requirements

Υπάρχουν 3 επίπεδα πιστοποιητικών:
Επίπεδο Α είναι το υψηλότερο επίπεδο
Επίπεδο Β ενδιάμεσο
Επίπεδο C το χαμηλότερο

Το FSR είναι για Αποθήκες και το TSR είναι για Μεταφορές Αγαθών

Οι OB Ελευσίνας και Οινοφύτων είναι πιστοποιημένες σε FSR Επίπεδο Α
Οι έλεγχοι TAPA διενεργούνται από ανεξάρτητους οργανισμούς πιστοποίησης. Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ συνεργάζεται με τη Lloyds Register, Ελλάδας.

AEO

Το πιστοποιητικό AEO (Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα) είναι το ευρωπαϊκό αντίστοιχο του πιστοποιητικού των Η.Π.Α. C-TPAT (τελωνειακή-εμπορική συνεργασία κατά της τρομοκρατίας). Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ είναι πιστοποιημένη με το AΕΟ ΑEOF, που αντιπροσωπεύει συνδυασμό Τελωνειακής Απλούστευσης και Ασφάλειας.

Η απόκτηση ενός τέτοιου πιστοποιητικού παρέχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:
• Απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες
• Χαμηλότερη βαθμολογία κινδύνου στην κλίμακα που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της συχνότητας των τελωνειακών φυσικών ελέγχων και ελέγχων εγγράφων
• Τα φορτία μπορούν να περάσουν τελωνειακό έλεγχο γρηγορότερα
• Μειωμένες απαιτήσεις για τις υποχρεωτικές πριν από την άφιξη/αναχώρηση συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου (ENS) ή συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου (EXS) που οφείλουν να διενεργούν οι μεταφορείς
• Δυνατότητα για μελλοντικό αμοιβαίο διακανονισμό και αμοιβαία αναγνώριση με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, για παράδειγμα, τις Η.Π.Α. ή τους εμπορικούς εταίρους που υιοθετούν το Ασφαλές πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Τελωνείων (WCO).

AXA artprotect

Η πρωτοβουλία AXA «artprotect» ξεκίνησε από την AXA Art το 2007 υπό το πρόγραμμα GRASP (Παγκόσμια Πλατφόρμα Αξιολόγησης Κινδύνου), ως μέρος της παγκόσμιας διαχείρισης κινδύνων της AXA.
Αυτό το μοναδικό πιστοποιητικό, που εκδίδεται από την εταιρεία Global Risk Evaluations Ltd (GREvL) για λογαριασμό της AXA Art, αναγνωρίζει τα υψηλά πρότυπα που εφαρμόζει η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ κατά τη διαχείριση έργων τέχνης.
Μέχρι σήμερα, το πιστοποιητικό artprotect έχει χορηγηθεί σε πολύ περιορισμένο αριθμό εγκαταστάσεων.
Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ συνεχίζει να είναι μέλος αυτής της πολύ ξεχωριστής ομάδας εγκαταστάσεων αποθήκευσης Καλών Τεχνών, στις οποίες είμαστε:

  • 1 από μόλις 76 σε όλον τον κόσμο
  • 1 από μόλις 30 στην ΕΕ
  • 1 από μόλις 19 στην ηπειρωτική Ευρώπη
  • Η μοναδική στην Ελλάδα
GEHC

Η G.E. Healthcare είναι ένας παγκοσμίου φήμης προμηθευτής ιατρικού εξοπλισμού για την οποία η ποιότητα σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τους είναι εξαιρετικά σημαντική.

Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, ως προμηθευτής υπηρεσιών στην G.E. Healthcare, υπόκειται στις ίδιες αυστηρές προδιαγραφές και έχει υποβληθεί σε μία αυστηρή επιτόπια Αξιολόγηση Ποιότητας της G.E. και τεκμηρίωση, προκειμένου να αποκτήσει τον τίτλο του Πιστοποιημένου Προμηθευτή GEHC.

Οι έλεγχοι GEHC διενεργούνται από Μηχανικούς Ποιότητας GEHC.

OHSAS 18001:2007

Το OHSAS 18001:2007 είναι το πλέον αναγνωρισμένο πρότυπο στον κόσμο για την εργασιακή υγεία και τα συστήματα διαχείρισης ασφαλείας. Στόχος του είναι να βοηθήσει όλους τους τύπους των οργανισμών να θέσουν σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για την παρακολούθηση της απόδοσης της εργασιακής υγείας και ασφάλειας.

Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ είναι αφοσιωμένη στην παροχή ενός υγιεινού και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες.

Οι έλεγχοι OHSAS διενεργούνται από ανεξάρτητους οργανισμούς πιστοποίησης. Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ συνεργάζεται με την Lloyds Register, Ελλάδας.

ISO 14001:2004

Το ISO 14001:2004 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Αυτό το πολύτιμο εργαλείο βοηθά τις επιχειρήσεις σε όλον τον κόσμο στον εντοπισμό και έλεγχο των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους, ενώ αποτελεί απόδειξη της καταστατικής μας συμμόρφωσης σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα.

Οι έλεγχοι ISO διενεργούνται από ανεξάρτητους οργανισμούς πιστοποίησης. Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ συνεργάζεται με την Lloyds Register, Ελλάδας.

ISO 22000:2005

Το ISO 22000: 2005 είναι το πρότυπο σύστημα διαχείρισης που αναπτύχθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης που ασχολείται συγκεκριμένα με την ασφάλεια των τροφίμων. Είναι γενικό παράγωγο του ISO 9000.

Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ αναγνωρίζει ότι η ασφάλεια είναι σημαντική σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας, διακίνησης και διανομής τροφίμων. Με την πιστοποίηση ISO 22000 για τις υπηρεσίες που παρέχουμε σε αυτόν τον ευαίσθητο ειδικό τομέα, αποδεικνύουμε τη δέσμευσή μας στα υψηλά πρότυπα ποιότητας με τα οποία λειτουργούμε.

Οι έλεγχοι ISO διενεργούνται από ανεξάρτητους οργανισμούς πιστοποίησης. Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ συνεργάζεται με την Lloyds Register, Ελλάδας.